“Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang
pag-ibig sa atin nang mamatay si Cristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa.” – Roma 5:8 MBB

Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas, ito ay laging sapat, at walang kapantay na kahit mga gawa ng kaaway ay kayang-kayang lampasan!

Saksihan ang kwento ng Sakripisyo ng isang AMA, INA at ANAK na magbibigay sa atin ng inspirasyon, buhay at pag-asa ❤️.

#InPersonService
#SundayExperience
#COGJabezFamily

Source