VISAYAS REGION DISCIPLESHIP CONFERENCE. NOV 22-23
COG CEBU MAIN LAPU LAPU CITYSource